Cele i zadania

Koncepcja pracy placówki oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

– Ustawie o Systemie Oświaty

– Ustawie o opiece nad Dziećmi w wieku do lat 3

– Kodeksie pracy

– Statutach Przedszkola i Żłobka

– Podstawie programowej wychowania przedszkolnego

– Programie wychowania przedszkolnego przyjetego do realizacji

– Rocznym planie pracy

Nasza wizja

To troska o dobro i rozwój Dzieci: aby Każde z Nich miało prawo rozwijać się indywidualnie i wszechstronnie we własnym tempie tego procesu.

Nasze cele i zadania

– zapewnienie Dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

– zagwarantowanie Dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej oraz edukacyjnej, odpowiedniej do ich potrzeb,

– stymulowanie wszechstronnego rozwoju Dzieci,

– kształtowanie i rozwijanie aktywności Dzieci,

– przygotowanie Żłobkowiczów do aktywności przedszkolnej oraz Przedszkolaczków do podjęcia nauki szkolnej,

– umożliwianie Dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

– zapewnienie warunków lokalowych i wyposażenia zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

– dbanie o bezpieczeństwo Dzieci podczas ich pobytu w Żłobku i w Przedszkolu, w tym także podczas zajęć oraz zabaw prowadzonych poza placówką.

– udzielanie Dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

– zatrudnienie odpowiedniej kadry oraz dbałość o rozwój i podnoszenie kwalifikacji personelu z uwzględnieniem korzyści, jakie mogą z tego wyniknąć dla Dzieci.